Náš elektronický obchod www.annieclaire.sk sa riadi platnou legislatívou a má transparentné pravidlá pri nakupovaní aj reklamácii tovaru. Tieto pravidlá sú zhrnuté vo Všeobecných obchodných podmienkach. Prosíme, keby ste si ich pred objednaním alebo kúpou tovaru prečítali.

1. Všeobecné ustanovenia:

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") prevádzkovateľa tohto e-shopu a predávajúceho pod obchodným menom: annie claire s.r.o, Liptovský Ondrej 139, Liptovský Ondrej 032 04, IČO 45 638 942 (ďalej len "predávajúci") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z, ktoré následne vznikli v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.annieclaire.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

1.2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese www.annieclaire.sk (ďalej len "webová stránka") a ďalšie súvisiace právne vzťahy. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti za účelom ďalšieho predaja tohto tovaru. Obchodné podmienky sa v tomto prípade riadia obchodnými podmienkami www.annieclaire.sk

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. Uzavretie kúpnej zmluvy:

2.1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Pre kupujúceho sú platné ceny, ktoré sú zobrazované na webovom rozhraní obchodu v čase odoslania objednávky. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

2.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky a Slovenska. V prípade doručovania iných členských štátov Európskej únie je cena dopravy kalkulovaná individuálne.

2.3. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
- objednávanom tovare (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
- spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru
- a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").

2.4. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Objednať". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").

2.5. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

2.6. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

2.7. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok), konali nepoctivo alebo v rozpore s dobrými mravmi.

2.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.
2.9
V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru na internetovej stránke predávajúceho spravuje okrem VOP aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho stornovať. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

3. Cena tovaru a platobné podmienky:

3.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu prevodom na bankový účet - platba vopred.

3.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru, ktorých výška bude uvedená v elektronickom nákupnom košíku webového rozhrania obchodu. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

3.3. V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

3.4. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky (čl. 3.5), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

3.5. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

3.6. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho, alebo ju odošle v písomnej forme spolu so zakúpeným tovarom.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy:

4.1. Kupujúci nemôže od zmluvy odstúpiť, ani požadovať dodanie nové veci, ak nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom ju prijal. Kupujúci tiež berie na vedomie, že nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho na mieru. Vzhľadom na charakter sortimentu ako sú parfumy, toaletné vody, pánska a dámska kozmetika, nie je možné vrátiť tento tovar, ak je rozbalené, použité, alebo iným spôsobom vykazuje známky použitia alebo poškodenia.

4.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 4.1, či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu preukázateľne odoslané do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru (rozhodujúci je čas odoslania na adresu predávajúceho), a to na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho annieclaire@annieclaire.sk.

4.3. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 4.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do 14 pracovných dní od odoslania odstúpenia (rozhodujúci je čas odoslania) od zmluvy predávajúcemu. Náklady na dopravu k predávajúcemu sa uplatňujú podľa zákonu 102/2014 Z.z, ktorý upravuje výšku vrátenie nákladu na prepravu. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný a, ak je to možné, v pôvodnom obale.
4.4. V lehote troch (3) dní od vrátenia tovaru kupujúcim podľa čl. 4.3 obchodných podmienok je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie a rozhodnutie o vrátenom tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný.

4.5. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 4.2 obchodných podmienok vráti predávajúci kúpnu cenu kupujúcemu najneskôr do štrnástich (14) dní od skončenia lehoty na preskúmanie tovaru podľa čl. 4.4 obchodných podmienok, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť kúpnu cenu v hotovosti už pri vrátení tovaru kupujúcim po vykonanom preskúmanie tovaru.

4.6. Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, alebo vada bola spôsobená bežným opotrebovaním, alebo nesprávnym používaním, prípadne, že na kaz predávaného tovaru ste boli upozornení predávajúcim, alebo bola na kaz poskytnutá zľava, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknuté. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

4.7. Ak kupujúci neoznámi vadu veci včas, bez zbytočného odkladu, stráca právo odstúpiť od zmluvy.

4.8. V prípade, že sa konkrétny tovar už nevyrába, nedodáva, nie je na sklade, je nedostupné alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena, annieclaire.sk, annie claire s.r.o. si vyhradzuje právo po dohode so zákazníkom odstúpiť od kúpnej zmluvy. Pokiaľ Zákazník už tovar zaplatil úplne alebo čiastočne zálohu na kúpnu cenu, bude táto záloha prevedená na bankový účet zákazníka alebo na jeho adresu.

5. Preprava a dodanie tovaru:

5.1. Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy, a to od okamihu odovzdania tovaru predávajúcim dopravcovi.

5.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní podľa § 370, 447, a § 365 Obchod. zák. a § 614 Občianskeho zákonníka a zaplatiť predajnú cenu. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní, je predávajúci oprávnený požadovať po kupujúcom vzniknutú škodu formou zmluvnej pokuty vo výške 8 €, a to 5 € náklady na dopravu a 3 € na vzniknutú administratívu. Zmluvná pokuta je splatná do 10 dní od jej doručenia na emailovú adresu, alebo doručenia v písomnej forme.

5.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

5.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad.

5.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť dodacie podmienky predávajúceho.

6. Zodpovednosť za vady:

6.1. Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v dohodnutom množstve, kvalite a prevedení. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia najmä ustanovením § 2 a násl.odst. 2. Obchodného zákonníka Z.z.

6.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec pri prevzatí je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez chýb. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec rovnakého druhu bežne používa, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

6.3. V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich (6) mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

6.4. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

6.5. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci u predávajúceho na jeho emailovej adrese, alebo na adrese jeho prevádzky písomnou formou.

7. Záručná doba, reklamácie

7.1. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytla u spotrebného tovaru, a to v čase dvadsiatich štyroch (24) mesiacov od jeho prevzatia.

7.2. Ak sa na tovare vyskytne vada, je kupujúci povinný túto vadu reklamovať včas (tj. bez zbytočného odkladu).

7.3. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v prvých šiestich mesiacoch po zakúpení tohto tovaru, keď kupujúci môže požadovať od predávajúceho výmenu veci za novú a bezchybnú. Výmenu veci nemožno požadovať ak by to bolo neprimerané.

7.4. Ak nie je možná výmena za nový tovar, ani nemožno vadu veci odstrániť, kupujúci sa môže sám rozhodnúť, či od zmluvy odstúpi, alebo bude chcieť zľavu z kúpnej ceny.

7.5 Riešenie reklamácií je uvedené v reklamačnom poriadku annieclaire.sk, ktorý je súčasťou obchodných podmienok a podrobne je rozpísaný na reklamačnom liste, ktorý dostane kupujúci spoločne so záručným listom pri prevzatí objednaného výrobku.

8. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán:

8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.

8.3. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

8.4. Predávajúci aj kupujúci majú povinnosť konať v rámci obchodného styku poctivo.

8.5. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určení

9. Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných oznámení:

Kompletné informácie nájdete na samostatnej stránke venovanej ochrane osobných údajov.

10. Doručovanie a korešpodencia:

10.1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Kupujúcemu je doručovaný na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte.

10.2. Správa je doručená:
a) v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zabezpečená certifikátom,
b) v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom,
c) v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb tiež odmietnutím prevzatia zásielky, odoprie ak adresát (poprípade osoba oprávnená za neho zásielku prevziať) zásielku prevziať,
d) v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty desiatich (10) dní od uloženia zásielky a danie výzvy adresátovi na prevzatie uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.

11. Záverečné ustanovenia:

11.1. Ak vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.2. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povoľovania. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

11.3. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

11.4. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

11.5. Registrovaným užívateľom bude e-mailom odoslaný najbližší newsletter. V prípade, že registrovaný užívateľ nemá záujem byť ďalej informovaný o novinkách internetového obchodu www.stimbi.sk, stačí sa na jeho konci odhlásiť z odberu.

11.6. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky zoznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí. V prípade, že sa preukážu niektoré ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

11.7. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok, pričom práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia vždy všeobecnými obchodnými podmienkami platnými a účinnými v momente odoslania objednávky Kupujúceho Predávajúcemu. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke www.annieclaire.sk.

11.5. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie, Annie Claire, Garbiarska 2032, 031 01 Liptovský Mikuláš, adresa elektronickej pošty annieclaire@annieclaire.sk, telefón +421 951 534 821

12. Informácie pre spotrebiteľov:

Spotrebiteľ potvrdzuje, že bol informovaný o tom, kedy a za akých podmienok môže mimosúdne uplatniť svoju sťažnosť a na aký orgán sa obrátiť:
1. Slovenská obchodná inšpekcia (oblastné inšpektorát) v sekcii inšpektoráty (www.soi.sk)
2. Iná právnická osoba zapísaná v zozname subjektov mimosúdnych riešení sporov uverejnená Ministerstvom hospodárstva slovenské republiky

Obchodné podmienky sú v platnosti od 1. 11.2018


 • Dámska kožená peňaženka, medená

  Ideálna do každej kabelky - taká je táto naša dámska kožená peňaženka! Niektoré z vás určite ocenia praktickú menšiu veľkosť, ktorá však neobmedzí pohodlné používanie. Nechýbajú jej priehradka na mince ani priehradky na karty a bankovky. Zapína sa jednoducho na zips a zaoblené hrany jej dodávajú ležérny dizajn.  Vďaka kvalitnému prevedeniu s vami bude veľmi dlho!


 • Kožená dámska peňaženka, modrá

  Peňaženka môže byť funkčný, ale hlavne reprezentatívny doplnok krásnej kabelky. Naše kožené peňaženky sú vybavené kvalitným kovovým zipsom, vo vnútri nájdete veľa priehradiek na peniaze, mince, karty a všetko potrebné. Ďalší kvalitný handmade výrobok z dielne Annie Claire. 


 • Kožená crossbody kabelka, medená

  Táto moderná kabelka je vyrobená z na dotyk jemnej soft kože v metalízovej farbe. Hodí sa na každodenné bežné použitie, pekne ozdobí aj ležérny outfit, stačí pridať vhodné farebné doplnky. Pre dámy, ktoré majú pohodlie v krvi. Môže sa nosiť cez plece, alebo krížom cez telo. 


 • Kožená kabelka na rameno, čierna

  Taška vyrobená z mäkkej teľacej kože, ktorú môžete nosiť v ruke, cez rameno, alebo krížom cez telo. Príjemná a pohodlná voľba na bežný deň, ale aj na spoločenské akcie vďaka nadčasovému dizajnu podľa najnovších trendov svetových značiek. Bez problémov do nej vložíte aj dokumenty či iné veci formátu A4 na výšku ale aj na  šírku, takže môžete byť skutočne pripravená na všetko! 

Vytlačiť túto stranu